Core 3D Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CORE3DCENTRES POLAND SP Z O O .

I. ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest CORE3DCENTRES POLAND SP Z O O Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Gliwicka 275 , 40-862 Katowice (dalej „core3d.com.pl” albo „Spółka”), o którym więcej informacji znajdziesz pod adresem www.core3d.com.pl

II. DANE KONTAKTOWE W CELU UZYSKANIA WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DOKONANIA ZGŁOSZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

e-mail: biuro@core3d.com.pl

tel.: +48 32 413 00 70

adres: Core3dCentres Poland Sp.z.o.o. ul. Gliwicka 275, 40-862 Katowice, 40-862 Katowice

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

III. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie

www.core3d.com.pl oraz w ramach prowadzonej przez Ciebie z nami korespondencji.

Dane osobowe otrzymujemy też w związku z realizacją usług reklamacyjnych. W takim wypadku możemy posiadać też Twoje dane, gdyż powierzył je nam administrator Twoich danych osobowych lub podmiot je przetwarzający.

Twoje dane osobowe mogą też być nam udostępnione w ramach treści wprowadzanych do używanego przez nas oprogramowania i aplikacji np. formularza kontaktowego.

Przetwarzamy jedynie Twoje zwykłe dane osobowe. Jeżeli z jakiegoś względu przekażesz nam szczególne kategorie danych osobowych lub dotyczące wyroków skazujących i innych naruszeń prawa – jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to dane te niezwłocznie usuniemy.

Dane osobowe pozyskujemy również ze źródeł publicznych.

IV. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do zawarcia,

a następnie wykonania umowy zawartej z Tobą albo administratorem lub podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe – w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi, zapewnienia korzystania z oprogramowania i aplikacji www.core3d.com.pl prawidłowej realizacji zawieranych umów,
 • przekazywania informacji o proponowanych zmianach cen, danych www.core3d.com.pl ofertach,
 • zapewnienia obsługi umów i rozwiązywania problemów technicznych,
 • kontaktowania się z Tobą w związku z wykonywaniem zawartej umowy.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu www.core3d.com.pl którym jest, m.in.:

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, w tym które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych www.core3d.com.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa danych,
 • prowadzenie badań i analiz www.core3d.com.pl , między innymi pod kątem użyteczności jej usług, poprawy ich działania,
 • przekazywania informacji o zmianach regulaminów, cen, danych www.core3d.com.pl ,
 • obsługa Twoich zgłoszeń i korespondencji, w szczególności przez formularze kontaktowe dostępne na naszej stronie,
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych, arbitrażowych i mediacyjnych i innych,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • marketingu usług własnych, konkursów, przeprowadzania akcji marketingowych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających
 • z przepisów prawa).

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, www.core3d.com.pl przetwarza Twoje dane osobowe w celach:

 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
 • związanych z rekrutacją,
 • przekazywania informacji o proponowanych zmianach regulaminów, cen, danych www.core3d.com.pl , ofertach,
 • potwierdzenie przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej,
 • marketingu bezpośredniego usług własnych, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej oraz automatycznych systemów wywołujących,
 • przekazywania informacji prawnych i innych związanych z działalnością www.core3d.com.pl

V. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka w zależności od wybranej przez Ciebie usługi lub sprawy z jaką się zwracasz wymaga podania przez Ciebie imienia i nazwiska, adresu e-mail, jeżeli jest to wystarczające do zawarcia i wykonania umowy lub załatwienia Twojej sprawy.

www.core3d.com.pl może również żądać podania nr telefonu, PESEL/NIP oraz adresu do korespondencji względnie adresu prowadzenia działalności gospodarczej, aby móc zawrzeć i/lub wykonać umowę zawartą z Tobą.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i/lub udzielić dostępu do naszych usług i aplikacji.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.:

 • ze względów rachunkowych lub podatkowych,
 • na potrzeby procesu rekrutacji.

VI. TWOJE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Masz prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Masz również prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych:
  • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych:
  • Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę,
  • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,
  • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych,
  • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
  • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte,
  • Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych:
  • przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

VII. SKARGA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. SPRZECIW W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

IX. COFNIĘCIE ZGODY

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail, telefonicznie lub pisemnie na dane adresowe podane w punkcie I.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może skutkować zaprzestaniem świadczenia usługi i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się do nas zwracasz.

X. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.

Spółka może też przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym

z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

XI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Spółkę z Tobą stosunków prawnych.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów załatwiania skarg

i wniosków, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom

i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym www.core3d.com.pl zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

XII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Twoje dane osobowe nie są co do zasady przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, a jeżeli taka sytuacja ma miejsce w związku z korzystaniem przez www.core3d.com.pl z usług Google – dane te zgodnie z Polityką Prywatności Google są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie do krajów zapewniających właściwe ich bezpieczeństwo lub w sposób takie bezpieczeństwo zapewniający.

XIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB AUTOMATYCZNY

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu oraz podejmowaniu decyzji przez www.core3d.com.pl